Pravidlá akcie CityZen na skúšku

I. Úvodné ustanovenie
1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie „CityZen na skúšku“ (ďalej len „akcia“). Organizátorom akcie je spoločnosť CityZen s.r.o., Palackého třída 805, 537 01 Chrudim III, IČO: 07420366, DIČ: CZ07420366 (ďalej len „organizátor“)


II. Miesto akcie
1. Akcia prebieha na území celej Českej a Slovenskej republiky.

 
III. Účasť na akcii
1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia osemnásť rokov s doručovacou adresou na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len Účastník“), ktorá zakúpi inteligentné oblečenie značky CityZen (ďalej len Tovar) priamo na eshope Organizátora.


IV. Podmienky akcie
1. Do akcie sa môže zapojiť len ten Účastník, ktorý je novým zákazníkom, tzn. jedná sa o jeho prvý nákup u Organizátora akcie.

2. Táto akcia zahŕňa možnosť vrátenia zakúpeného Tovaru a garanciu vrátenia peňazí.

3. V prípade, že Účastník odstúpi od kúpnej zmluvy o kúpe výrobku, nárok na službu v rámci tejto akcie mu zaniká.

4. Akcia je platná od 26.2.2024

5. Akcia sa nevzťahuje na objednávky vytvorené mimo termín tejto akcie.

6. Akcia prebieha len na českom a slovenskom eshope Organizátora. Nie na predajniach Organizátora a partnerských predajniach.
 
V. 30 dní na vrátenie
1. Pokiaľ nebude Účastník s Tovarom spokojný (z dôvodu, že technológia CityZen nefunguje), môže ho do 30 dní od prevzatia vrátiť na adresu: CityZen s.r.o., Palackého třída 805, 537 01 Chrudim III.

2. Účastník musí na webe Organizátora prostredníctvom formulára pre vrátenie Tovaru vybrať ako dôvod vrátenie „Garancia spokojnosti“ https://www.cityzen.sk/vratenie-tovaru-a-reklamacia/ a napísať nám dôvod nespokojnosti.

3. Náklady, ktoré vzniknú s vrátením Tovaru uhradí Účastník.

4. Vrátenie Tovaru musí byť prostredníctvom dopravcu. Iný spôsob nebude akceptovaný.

5. Vrátený Tovar musí byť riadne zabalený, nemusí byť v pôvodnom obale. Nesmie byť zničený a musí byť označený adresou príjemcu, adresou odosielateľa.

6. Vrátený Tovar prejde fyzickou kontrolou a identifikáciou. Ak bude jeho opotrebenie odpovedať bežnému užívaniu a niesť známky nefunkčnosti technológie CityZen, bude Účastníkovi vrátená kúpna cena Tovaru. Do 30 dní od prijatia Tovaru na adresu centrály budú Účastníkovi, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, vyplatené peniaze späť na bankový účet, ktorý uviedol na základe žiadosti.

7. Pre uznanie vrátenia musia byť dodržané pokyny k údržbe (30 stupňov, nepoužívať sušičku ani aviváž.)

8. Účastník nemá okrem kúpnej ceny Tovaru nárok na žiadne ďalšie plnenie.

9. Možnosť vrátenia Tovaru platí len pri splnení podmienok tejto akcie a nie je právne vymahateľná.

10. V prípade nesplnenia pravidiel akcie bude Tovar vrátený na náklady zákazníka.
 

VI. Vylúčenie z akcie
1. Organizátor má právo vylúčiť z akcie osoby, ktoré nebudú spĺňať jej podmienky alebo svojej účasti dosiahli podvodným jednaním.


VII. Ochrana osobných údajov
1. Registráciou na webe vyjadruje Účastník akcie súhlas s pravidlami akcie a súčasne súhlasí, aby Organizátor po dobu nevyhnutne nutnú spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa popr. číslo bankového účtu, a to pre vyhodnotenie akcie a pre marketingové účely Organizátora v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov dľa zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

2. Účastník má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva dľa § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Účastník ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla Organizátora. Pokiaľ tak učiní pred ukončením akcie, bude Účastník z akcie vyradený.

VIII. Záverečné ustanovenie
1. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť, skrátiť alebo zrušiť, popr. zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok bude Organizátor informovať Účastníkov akcie oznámením na svojich webových stránkach.

2. Úplné znenie pravidiel akcie je dostupné na webových stránkach Organizátora.

3. Úplné pravidlá akcie sú účinné dňom: 22.2.2024.