Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je CityZen s.r.o. IČO 07420366 so sídlom Palackého třída 805, Chrudim III, 537 01 Chrudim (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Palackého třída 805, 537 01 Chrudim III

email: pavel.hrstka@cityzen.sk

telefón: +420 602 185 602

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Cookies

Partner

Účel

Ochrana osobných údajov

AdForm

Platforma pre bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií.

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

Dognet

Affiliate sieť pre partnerský systém. Agentúra nám sprostredkováva návštevníkov cez svoje partnerské weby. Cookie používame na meranie prínosov jednotlivých webov, ktorým na základe konverzií vyplácame províziu.

https://www.dognet.cz/wp-content/uploads/2018/06/INFORM%C3%81CIE-K-SPRAC%C3%9AVANIU-OSOBN%C3%9DCH-%C3%9ADAJOV.pdf

Facebook

Facebook je sociálna sieť slúžiaca na komunikáciu medzi užívateľmi, udržiavanie vzťahov a zábave. Umožňuje zdieľať produkty a ďalšie stránky. Prihlásenie cez túto sieť umožňujeme prihlásenie k účtu.

http://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook Ads

Platforma pre reklamu na Facebooku, retargeting, meranie konverzií.

http://www.facebook.com/about/privacy/

Google Ads

Platforma pre reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, YouTube reklamu, retargeting, meranie konverzií.

https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania sa užívateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania užívateľa a zacielenia personalizovanej reklamy.

https://policies.google.com/privacy

Google Display & Video 360

Platforma pre bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií.

https://policies.google.com/privacy

Google Optimize

Nástroj pre AB testovanie designu webu.

https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Analytický nástroj pre zisťovanie správania sa užívateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

RTB House

Platforma pre bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií.

https://www.rtbhouse.com/rtbhouse-paperflite-privacy-policy/

Seznam.cz Sklik

Platforma pre reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Glami

Umožňuje zacielenie a vyhodnocovanie reklamného oznámenia podľa správania užívateľa na webových stránkach

https://www.glami.cz/info/privacy/

Heureka

Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka, ktorý je používaný na optimalizáciu vhodnosti reklám.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1.11. 2019